Facebook PixelRegulamin Gry Terenowej - Cortez Alkohole
Cortez Alkohole
Czy jesteś już pełnoletni?
PRZESUŃ, ŻEBY POTWIERDZIĆ.

Regulamin Gry Terenowej

„ŚLADAMI SKARBÓW CORTEZA”

(dalej „Regulamin”)


A. Postanowienia ogólne

Gra terenowa „Śladami skarbów Corteza” (zwana dalej „Gra terenowa”) jest organizowana przez CORTEZ POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863789, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 967-14-39-880 oraz numer statystyczny REGON 387242772, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium miasta Bydgoszczy, Osielska, Białych – Błot, Szubina, Żnina i Inowrocławia.

Fundatorem nagród w Grze terenowej jest Organizator.

Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Grze terenowej mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

W Grze terenowej nie mogą brać udziału:

  1. osoby niepełnoletnie;
  2. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;
  3. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Gry terenowej;
  4. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Celem Gry terenowej jest promocja marki CORTEZ. Nie jest nim w żaden sposób propagowanie niezdrowego trybu życia i spożywania alkoholu.

B. Czas trwania Gry terenowej.

Gra terenowa zostanie zorganizowana i przeprowadzona na terenie wskazanym w ust. 1, przy wykorzystaniu portalu facebook.com w terminie 12.08.2022 – 31.10.2022.
Zasady Gry terenowej określa Regulamin, zaś ich najważniejsze elementy określone będą na fanpage’u Organizatora na portalu facebook.com oraz na stronie https://cortezworld.com/regulamin-gry-terenowej/.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Gry terenowej, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Gry terenowej oraz dokonania wyboru zwycięzców Gry terenowej, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

Nagrodą główną w Grze terenowej jest hulajnoga marki Spokey (dalej „Nagroda główna”). Nagrodami dodatkowymi są karton piwa Captain Jack (10 nagród), butelka piwa Cortes (100 nagród), Cortezowy strzelacz (20 nagród) (dalej: „Nagroda”). Dodatkowo Organizator przewidział dla każdego uczestnika Gry terenowej, który ukończy zadanie, nagrody- upominki pocieszenia w postaci otwieraczy do butelek (jedna sztuka dla uczestnika).

Każdy uczestnik Gry terenowej może wygrać tylko jedną nagrodę dodatkową w Grze terenowej związaną z danym zgłoszeniem.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Gry terenowej.

Na terenie wskazanym w ust. 1 odbędzie się Gra terenowa. Podstawą dla realizacji zadania jest mapa. Mapa będzie wydawana bezpłatnie w sklepach marki Cortez, których szczegółowa lista adresowa znajduje się w załączniku numer 1 do Regulaminu.

Uczestnik dla realizacji zadania będzie musiał odwiedzić sklepy marki Cortez, o których mowa w ust. 1. Za każde wydane minimum 20,00 złotych uczestnik otrzyma unikatową naklejkę.

Uczestnik, który zbierze 10 (słownie: dziesięć) różnego rodzaju unikatowych naklejek, o których mowa w ust. 2, i odda (w wyznaczonych sklepach) wypełnioną nimi mapę, o której mowa w ust. 1, będzie uprawniony do odbioru w dowolnym sklepie biorącym udział w Grze terenowej i który znajduje się na liście w załączniku numer 1 do Regulaminu upominku pocieszenia. Oddanie mapy, o którym mowa powyżej uprawnia do rywalizacji o Nagrody i Nagrodę główną.

Warunkiem odbioru Nagrody lub upominku pocieszenia jest wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 – 3, wypełnienie zgłoszenia konkursowego oraz odpowiedź na pytanie zawarte w formularzu zgłoszenia.

Nagrody będą przyznawane uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Uczestnik, który chce wziąć udział w rywalizacji zobowiązany jest wpisać, w wyznaczonym do tego polu na mapie, swój własny prawidłowy numer telefonu. Przy oddaniu mapy obsługa sklepu biorącego udział w akcji zapisze (potwierdzi) dokładny czas oddania uzupełnionej mapy – w wyznaczonym do tego polu. Na podstawie analizy czasów zapisanych na mapach Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców poszczególnych Nagród. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie odbioru Nagród.

Zwycięzcę Nagrody głównej wybierze Komisja Konkursowa spośród wszystkich uczestników, którzy prawidłowo wypełnili zgłoszenie konkursowe oraz odpowiedzieli na pytanie (propozycja najciekawszego krótkiego hasła reklamowego marki CORTEZ) zawarte w formularzu zgłoszenia. Dokonując wyboru zwycięzcy Nagrody głównej Komisja Konkursowa będzie kierować się kreatywnością odpowiedzi, jej oryginalnością oraz zgodnością odpowiedzi z pytaniem.

Zamieszczając zgłoszenie, dana osoba staje się uczestnikiem Gry terenowej.

Zamieszczając zgłoszenie, uczestnik oświadcza, że posiada do niego pełne prawa, w tym do jego treści.

Zamieszczając zgłoszenie, uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i prezentacji uczestnika w ramach Gry terenowej bez ograniczeń co do środka przekazu i rodzaju mediów.

Zamieszczenie zgłoszenia w ramach ukończenia Gry terenowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika zasad Gry terenowej opisanych w Regulaminie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione.

F. Odbiór Nagród.

Odbiór Nagród, upominków pocieszenia. Odbiór Nagrody głównej, następuje osobiście w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Nie ma możliwości odbioru wyżej wskazanych świadczeń przez osoby trzecie. Warunki, tj. czas i miejsce, odbioru Nagród oraz Nagrody głównej przedstawi Zwycięzcom Organizator telefonicznie w indywidualnych rozmowach.

Nagrody (podobnie jak Nagroda główna lub upominki pocieszenia) przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.

Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagród Zwycięzcom Gry terenowej, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

Zwycięzca nagrody głównej zostanie wybrany i powiadomiony w terminie od 31.10 do 14.10. Nagrody gwarantowane będą wręczane od razu po oddaniu mapki. Pozostałe nagrody będą wręczane w terminie od 5.08.2022 aż do 31.10.2022 lub wyczerpania się puli nagród. Zwycięzcy będą informowani o odbiorze nagród poprzez wiadomość SMS (oddając uzupełnioną mapkę wyrażasz zgodę na kontakt drogą sms’ową). Przy odbiorze nagrody zwycięzca jest zobowiązany do wypełnienia protokołu przekazania nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody (Nagrody głównej lub upominku pocieszenia) z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych zwycięzcy, o której nie został poinformowany Organizator lub w przypadku niespełnienia przez zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub naruszenia Regulaminu. W takim przypadku dane świadczenie pozostaje własnością Organizatora.

G. Postanowienia różne

W momencie zamieszczenia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z utworów zawartych w zgłoszeniu w związku z promocją Gry terenowej lub Organizatora na następujących polach:

Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką;

Wprowadzania do pamięci komputera;

Publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby nieograniczona i nieokreślona grupa odbiorców miała do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora;

Publiczne odtwarzanie utworu;

Nadawanie i remitowanie w dowolnie wybranej formie całości albo części utworu we wszystkich formach przekazu.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i papierowych przedstawiających uczestników. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

H. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników gry terenowej Śladami skarbów Corteza jest Cortez Polska Sp. z o.o. ul. Focha 50, Bydgoszcz (85-070). Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@cortezworld.com .

Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia gry terenowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na organizacji promocji marki Cortez.

Dane osobowe osób biorących udział w Grze terenowej, które nie zdobyły nagrody będziemy przetwarzać przez okres 30 dni licząc od zakończenia Gry. Dane osobowe osób, które otrzymały nagrody będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie na adres e-mail kontakt@cortezworld.com

Odbiorcami danych osobowych zwycięzców Gry terenowej będą osoby odwiedzające nasze profile społecznościowe i stronę www.cortezworld.com .

Uczestnicy Gry terenowej Śladami skarbów Corteza mają prawo do

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w naszej Grze terenowej .

Dane osobowe uczestników gry terenowej Śladami Skarbów Corteza nie będą poddawane profilowaniu i procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

I. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Gry terenowej, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Gry terenowej lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Gry terenowej.

Reklamacje w związku z Grą terenową należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Gry terenowej. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Organizator informuje, że Gra terenowa, mimo wykorzystania w ograniczonym zakresie portalu facebook.com, nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, administrowana, ani stowarzyszona z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s.California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Gry terenowej są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry terenowej przez Organizatora .

Portal facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Gry terenowej na łamach serwisu.

Gra terenowa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych.

Zgłaszając udział w Grze terenowej i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

Organizator na życzenie Zwycięzcy wyda mu zaświadczenie o uzyskanej wygranej.

Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora, na Stronie Internetowej https://cortezworld.com/regulamin-gry-terenowej/ oraz na fanpage’u na portalu facebook.com https://www.facebook.com/Cortez.Alkohole. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Grze terenowej.