Facebook PixelPolityka prywatności - Cortez Alkohole
Loader
Czy jesteś już pełnoletni?
PRZESUŃ, ŻEBY POTWIERDZIĆ.

Polityka prywatności

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową www.cortezworld.com i profile na portalach społecznościowych oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością

Administrator danych osobowych          

Administratorem danych osobowych jest Cortez Polska Sp. z o.o., ul. Gajowej 27, Bydgoszcz (85-070). Kontakt z Administratorem możliwy jest:

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osób zainteresowanych naszymi produktami kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego lub adresów e-mail umieszczonych na stronie www.cortezworld.com przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zgodnie z zasadą, która mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy bądź przed jej zawarciem. (art. 6, ust. 1 lit. B RODO);
 2. przetwarzamy w celu odpowiedzi na zapytania. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi produktami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości. (art. 6, ust.1, lit. F RODO);
 3. W przypadku wystawiania faktur VAT przetwarzamy dane konieczne do wystawienia faktury. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej (art. 6, ust. 1, lit. C RODO);
 4. Dane osób uczestniczących w konkursach i promocjach organizowanych przez Cortez Polska Sp. z o.o. przetwarzamy w celu organizacji gier , zabaw i innych działań promocyjnych. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promocji marki Cortez. (art. 6, ust. 1, lit. F RODO);
 5. Możemy wykorzystywać wizerunki osób fizycznych do promocji marki Cortez, jednak w takim wypadku poprosimy o wyrażenie zgody na takie przetwarzanie w osobnym dokumencie. (art. 6, ust. 1, lit. A RODO).

Zakres danych jaki przetwarzamy na Państwa temat za pośrednictwem strony www.cortezworld.com

Jeżeli chcą Państwo zamówić towar za pośrednictwem strony www.cortezworld.com najpierw poprosimy o weryfikację wieku za pomocą suwaka umieszczonego na stronie startowej. W momencie uzupełniania formularza zamówienia poprosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

W trakcie korzystania ze strony www.cortezworld.com przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół https;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania https;
 • Kodu odpowiedzi https;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę.

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

W celu dotarcia do jak najszerszego grona klientów i fanów naszej marki oraz utrzymania z nimi relacji prowadzimy profile społecznościowe, na których umieszczamy aktualne informacje o naszych działaniach, konkursach i promocjach. Poprzez polubienie naszego fanpage oraz komentowanie lub/i udostępnianie naszych postów poznamy Państwa nick/imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne informacje zawarte na profilu społecznościowym oraz informacje zawarte w prywatnych wiadomościach kierowanych do nas. Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślecie nam  prywatną wiadomość, w której przekażecie nam adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych, którzy działają na podstawie własnych regulaminów i polityk. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:

Podstawą prawną przetwarzania danych osób kontaktujących się z nami za pomocą portali społecznościowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.cortezworld.com.  W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją zamówienia bądź zostaną usunięte po 6 miesiącach od daty ostatniej wiadomości jeżeli nie dojdzie nawiązania współpracy;
 2. Dane osób kontaktujących się z nami za pomocą portali społecznościowych przetwarzamy do momentu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie;
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku ze sprzedażą towaru i wystawieniem faktury VAT przetwarzamy przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 4. Dane osobowe uczestników konkursu, których nie zdobyli nagród przetwarzamy przez okres 30 dni licząc od zakończenia konkursu;
 5. Dane osobowe osób, które zdobyły nagrody w naszym konkursie będziemy przetwarzać do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Sprzeciw można wyrazić poprzez kontakt na adres e-mail: kontakt@cortezworld.com w dowolnym momencie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. Podmioty świadczące usługi IT i hostingu dla Administratora;
 2. Osoby odwiedzające nasze profile społecznościowe i stronę www – jeżeli zdobyliście nagrody w naszym konkursie;
 3. W przypadku dokonywania płatności kartą lub elektronicznie podmiot świadczący usługi płatności elektronicznych i bank prowadzący rachunek Administratora.

Informacje o odnośnikach do innych stron www na naszych stronach

Na naszej stronie internetowej mogą znaleźć się odnośniki do innych stron www. Nie możemy brać odpowiedzialności za ich zawartość oraz zasady ochrony danych osobowych i prywatności jakie na nich obowiązują, dlatego po przejściu na inną stronę zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tam umieszczoną.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do:

 • Wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię danych.
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  • Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.
  Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-192 Warszawa

Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

 1. Zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 2. Przetwarzane zgodnie z prawem;
 3. Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zamówienia produktów za pośrednictwem naszej strony www oraz wzięcia udziału w naszych konkursach.

Pliki cookie i podobne technologie

Strona www.cortezworld.com korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika umożliwiają korzystanie z wszystkich funkcjonalności strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach urządzeń. Pliki cookie strony www.cortezworld.com  nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres.

Cookie pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie po stronie i podstronach i przechowują informacje o preferencjach użytkownika, po to byśmy mogli prezentować mu odpowiednie treści i poprawiać jakość świadczonych usług.

Cele używania plików cookie na stronie www.cortezworld.com

 • Zarządzanie preferencjami i usprawnianie działania strony. W ramach tych działań gromadzimy informacje kiedy i przez jaki czas przeglądasz nasze strony i informacje o historii przeglądarki;
 • Rozwijanie technik bezpieczeństwa i wykrywanie działań bezprawnych;
 • Analizowanie dostępności strony, sposobów jej wykorzystania i wydajności. Te informacje są nam potrzebne do utrzymania obsługi i ciągłego doskonalenia naszych usług;
 • Dostarczanie spersonalizowanych reklam. Cookies pomagają nam określić reklamy, które widzi użytkownik i mierzyć ich efektywność.

Rodzaje plików cookie wykorzystywanych na stronie www.cortezworld.com:

 • Permanentne- cookie przechowywane w przeglądarce i wykorzystywane za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę www.cortezworld.com . Pomagają nam zapamiętywać ustawienia i preferencje, po to by Twoje wizyty na stronie były jak najwygodniejsze;
 • Sesyjne- cookie sesyjne powstają w archiwum cookie w przeglądarce na czas wizyty na stronie, informacje pochodzące z tych ciasteczek pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych i łatwe poruszanie się po stronie;
 • Marketingowe- te cookie pomagają dostarczać odpowiednie reklamy i badać efektywność kampanii marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie reakcji użytkownika na kierowane do niego reklamy.
 • Pixele śledzące- beacons
  Są to małe elementy graficzne, które wykorzystywane są razem z plikami cookie do identyfikacji użytkowników i ich zachowań. Strona www.cortezworld.com zawiera odnośniki do innych stron i aplikacji, w tym do stron i aplikacji naszych partnerów biznesowych, i one również mogą wykorzystywać pliki cookie. Administrator strony www.cortezworld.com nie ma wpływu na strony podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialny za cookie, które zbierają lub uzyskują do nich dostęp. Klikając na link strony lub aplikację pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę cookie. Sugerujemy przed rozpoczęciem korzystania z innych stron i aplikacji zapoznanie się z ich politykami cookie.
 • Cookie i wtyczki podmiotów trzecich na stronie
  Podmioty trzecie takie jak reklamodawcy i dostawcy usług zewnętrznych mogą wykorzystywać cookies, pixele lub inne narzędzia do zbierania informacji na temat użytkowników strony. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych reklam na naszej stronie lub w innych miejscach w internecie. Nie mamy kontroli nad cookie używanymi przez podmioty trzecie.
 • Usługi analityczne
  Umożliwiamy dostawcom takim jak Google Analytics i Facebook Analytics wykorzystywanie cookies i pokrewnych technologii na naszej stronie.

Zachęcamy do zapoznania się z ujętymi w nich zasadami.

Możliwości zablokowania plików cookie

Możesz zrezygnować z cookie stosowanych przez Google Analytics zmieniając ustawienia reklam w narzędziu pod adresem: https://adssettings.google.com

Blokowanie cookie w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie w komputerach:

 • Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie Użytkownik zgadza się na użycie cookie na swoim urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron. Niektóre pliki cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.cortezworld.com i jej podstron.
  Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
 • W przeglądarce Mozilla Firefox
  W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Microsoft Edge
  W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • W przeglądarce Google Chrome
  W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 • W przeglądarce Opera
  Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 • W przeglądarce Apple Safari
  W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
 • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
  Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność strony lub jej podstron (dotyczy cookie funkcjonalnych).